مدعوین اجلاس

  • رهبران کارآفرین کشور و مدیران توانمند در عرصه تولید، خدمات، صنعت و تجارت کشور
  • سندیکاها، اتحادیه و انجمن های فعال، صاحبان بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور